فناوری های نوین انتقال خون

طرح سپاس

سلول های بنیادی خون ساز در بدن هر شخص مسوول ساختن اجزای خون می باشد. یکی از روش های درمان بیماری ها و بدخیمی های خون (سرطان خون ) پیوند سلولهای بنیادی خون ساز به بیمار می باشد  .شرط اولیه برای پیوند سلولهای بنیادی خون ساز به بیمار ، سازگاری ژنتیکی سلولهای بیمار و اهداکننده می باشد. بنابراین با توجه به اینکه احتمال یافتن اهداکننده مناسب با سازگاری ژنتیکی بین بیمار و خویشاوندان او محدود است ،

این طرح در اداره کل انتقال خون استان قم  با هدف پذیرش اهداکنندگان سلول های بنیادی خون ساز از بین افراد غیرخویشاوند بیمار، طراحی و اجرا می شود.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 37731575-025 دفتر جذب و حفظ اهداکنندگان در ساعات اداری تماس حاصل فرمائید.