فناوری های نوین انتقال خون

پلاکت فرزیس

(جداسازی  پلاکت از خون اهداکننده )

 فرآورده پلاکتی تولیدی در این روش ، دارای تعداد قابل توجهی سلول پلاکت می باشد و پلاکت تهیه شده در این روش تقریبا معادل 6-5 واحد پلاکت تولید شده در روش های معمولی می باشد .

در این روش اهداکننده پلاکت ، توسط تجهیزات و وسائل مخصوص فقط اقدام به اهدای پلاکت خون می نماید و سایر اجزای آن مثل گلبول قرمز و یا پلاسما به سیستم گردش خون  باز می گردد.

مزایای این روش :

1- محدود شدن تماس آنتی ژنی با خون چندین اهداکننده ، در بیمار دریافت کننده این محصول

2- دستیابی به سازگاری خونی بین گیرندگان و دهنده پلاکت .

3- محتوای کم گلبول های قرمز و سفید در فرآورده و کاهش احتمال بروز عوارض  ثانویه

4- اثرگذاری درمانی بسیار بهتر نسبت به انواع دیگر پلاکت