فناوری های نوین انتقال خون

پلاسما فرزیس

 (جداسازی پلاسما از خون اهداکننده ) 

 از مجموع 5 لیتر خون تام در یک فرد بالغ 8/2 لیتر آن را پلاسما تشکیل می دهد که در عمل 56% از حجم خون را شامل می شود .

در این روش اهداکننده پلاسما  ، توسط تجهیزات و وسائل مخصوص فقط اقدام به اهدای پلاسمای خون می نماید و سایر اجزای آن مثل گلبول قرمز و یا پلاکت به سیستم گردش خون  باز می گردد.

تفاوت پلاسمافرزیس با اهدای خون کامل :

1- دسترسی سریع تر به پلاسمای مورد نیاز

2- کاهش فواصل اهدای پلاسما نسبت به اهدای خون

 هدف اصلی پلاسما فرزیس :

افزایش تولید داروهای مشتق از پلاسما به منظور درمان بیماری های سیستم ایمنی بدن و تولید فاکتورهای انعقادی(جهت درمان بیماران هموفیلی ) .